الزامات قانونی

 

 

1-ایمنی برق :

- تست سیستم ارتینگ:

ماده22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها:

کارفرما مکلف به اخذ تایدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین(الکترود ارت - دستگاه ها - همبندی ها ودیگر تجهیزات ومتعلقات) از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد

ماده 374 آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها :

به منظور جلوگیری از مخاطرات الکتریسیته ساکن ، باید مخازن حاوی مواد قابل اشتعال برجهای عملیات مواد قابل اشتعال و لوله های مواد انتقال مواد قابل اشتعال ،دارای اتصال زمین موثری بوده که حداقل هر شش ماه یکبار مورد آزمایش دقیق مطابق با استاندارد های معتبر ملی و ی بین المللی قرار گرفته و در صورت لزوم تعمیر و سرویس شوند.

-تست سیستم صاعقه گیر :

ماده 370 آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها:

در موارد زیر باید علیه صاعقه تدابیر حفاظتی اتخاذ نمود :

الف- ابنیه کارگاهها و محل هایی که در آن ها مواد قابل اشتعال تهیه ،تولید ،انتقال ومصرف یا انبار می شود.

ب- مخازن مایعات نفتی روغنی ،رنگ و هرگونه مایعات قابل اشتعال دیگر.

ج-دود کش های مرتفع.

 

ماده 376 آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها:

ساختمان هایی که از مصالح عایق الکتریسیته ساخته شده یا در ساختمان هایی که پوشش فلزی آنها از نقطه نظر هدایت جریان الکتریسیته به هم متصل نیستند،باید به برقگیر ،شبکه هادی جریان اتصال موثر زمین مجهز شوند.

ماده 381 آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها:

کلیه ی برق گیر ها و متعلقات آن باید حداقل هر 6 ماه یک مرتبه بازرسی و آزمایش گردیده و در صورتلزوم تعمیر گردد .

ماده 90آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار:

برقگیرها و اجزاء آن باید لاقل سالی یک بار به وسیله شخص صلاحیت داری دقیقا مورد معاینه قرار گیرد .

2- تست لیفتراک ها:

آئین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک فصل چهارم ماده61

ماده61: اخذ تاییدیه بازرسی فنی و سالیانه لیفتراک ها ازمراکز رسمی ومعتبر مورد تایید وزارت کاروامور اجتماعی الزامی است.

3- تست سیستم اعلام و اطفاء حریق :

آئین نامه پیشگیری ومبارزه با آتش سوزی در کارگاه

ماده20- طراحی وعملکرد کلیه سامانه های کشف، اعلام واطفاء ثابت باید طبق اصول ایمنی بوده وکارایی کافی در عملکرد را داشته باشد.عملکرد سامانه ها باید به تأیید مقام صاحب صلاحیت برسد..

ماده24- درسامانه مدیرت حریق باید کارشناسان ذی ربط یا شرکت های ذی صلاح (طبق تدابیرواعلام وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی)،ارزیابی ریسک وشناسایی محدوده خطر، کانون ها، نوع خطرات موجود در کارگاه با تأکید برخطر بروز حریق را انجام ونتایج بررسی ها را به طور مکتوب پس از ارزیابی در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار نگهداری گردد و نسخه ای از آن به اداره بازرسی کار محل ارسال گردد وتدابیر پیشگیرانه وحفاظتی با توجه به نوع واندازه خطرات شناسایی شده اتخاذ گردد

ماده 73-در طول تعمیر ساختمان تمام افشانه های خودکار موجود باید مجددا ابقاء و تا زمان معقولی آماده کار باشند . عملکرد سوپاپ های کنترل افشانه باید فقط توسط اشخاص صلاحیت دار تایید شود .

ماده 145- در آزمون سالیانه کلیه قسمت های مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی باید مورد بازدید و آزمون قرار گیرند . همچنین به طور مرحله ای کلیه کاشف ها به طور جداگانه از محل نصب برداشته ، نظافت و در آزمایشگاه مورد آزمون قرار گیرند.

ماده 146- انجام هر دوره از آزمون های بازرسی نباید مانع از انجام دیگری باشد و لازم است آزمون ها توسط افراد مختلف و دارای صلاحیت متناسب با آزمون انجام گردد.

ماده 294-کارفرما باید دستورالعمل سرویس و نگهداری سامانه افشانه های آب را تدوین و ابلاغ نماید . همچنین نظارت و بازرسی عملکرد صحیح شبکه باید به عهده افراد کارآزموده باشد و در دوره های زمانی حداکثر شش ماه سلامت این سامانه مورد تایید قرار گیرد .

ماده 300- کارفرما باید اطمینان حاصل نماید که سامانه های ثابت سالانه توسط افراد ذیصلاحی که آشنا با طراحی و عملکرد سامانه می باشند مورد بازرسی و سرویس و نگهداری لازم قرار می گیرد .

ماده 320- کارفرما مکلف است دستورالعمل بازرسی سرویس ، نگهداری و آزمون های دوره ای سامانه ثابت اطفاء مبتنی بر کف را تدوین ، ابلاغ و توسط تیم فنی صاحب صلاحیت اجرا نماید .

ماده 346- کارفرما مکلف است دستورالعمل بازرسی , سرویس و نگهداری و آزمون های دوره ای سامانه را تدوین ، ابلاغ و توسط تیم فنی صاحب صلاحیت اجرا نماید . دوره های بازرسی ماهیانه و آزمون کلی سامانه سالیانه می باشد .

 

4-تست جرثقیل ها وبالابر:

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل ونقل وجابجا کردن مواد واشیاء در کارگاه ها فصل دوم مواد 15،16،18،19

ماده 15: قبل از به کار انداختن بالابر نو باید تمام قسمت های آن توسط شخص صلاحیت دار بازرسی وآزمایش شود.

ماده 16: قطعات یاتاقان های ضربه خور دستگاه ای بالابر وهمچنین قطعات یاتاقان های مربوط به چرخ هایی که روی ریل حرکت می کند(درصورت وجود) باید:

ج- حداقل هر 12 ماه یکبار به وسیله یک نفر متخصص مسؤول تمام قسمتهای آن دقیقا و کاملا بازرسی شود.

د-پس از هر تعمیر یا تغییر کلی تمام قسمتهای دستگاه بالابر توسط یک نفر متخصص مسئول آزمایش شود.

ماده 18- کابلها زنجیرها ،تسمه ها، طنابها ،قلابها ،شیارها ، ترمزها ، و لوازم خودکار الکتریکی باید حداقل هر سه ماه یک بار توسط متخصص مسئول کاملا و دقیقا مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده 19 پس از هر بازرسی وآزمایش (موضوع بند ج و د ماده 16 و ماده 18)مقام یا متخصص مسئول باید گواهی نامه اجازه کار صادر نماید . این گواهی نامه باید همیشه به وسیله موسسه مربوطه بایگانی و نگهداری شود و در هنگام لزوم ارئه گردد.

5- تست دیگ های بخاروظروف تحت فشار:

آیین نامه حفاظتی مولد بخار ودیگ های آب گرم- فصل اول- بخش4- ماده9- قسمت د

ماده9: مولد بخار باید از داخل وخارج به وسیله بازرسان بصیر که از طرف مقام صلاحیت داراجازه داشته باشند به ترتیب زیر بازرسی گردد.

الف-درحین ساخت

ب- بعد از نصب وقبل از آنکه به کار انداخته شود

ج- پس از هر نوع تعمیر اساسی یا تجدید ساختمان وقبل از راه اندازی مجدد

د- منظما در فواصل کمتر از 12 ماه

 

6-تست آسانسوروپله برقی:

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها- فصل سوم- بخش اول- قسمت ز- ماده138

ماده 138- کلیه آسانسورها اعم از مسافری، باری ویا هردو، پله های برقی وپیاده رو های متحرک باید توسط موسساتی که صلاحیت آن ها مورد تأیید مراجع ذی صلاح می باشد به صورت سالیانه بر اساس استانداردهای معتبر مورد بازرسی قرار گرفته وگواهینامه سلامت دستگاه های مذکورکه حاوی نام شرکت، آدرس وتلفن، نام بازرس، تاریخ اعتبار گواهینامه می باشد صادر ودر داخل کابین ویادرمحل مناسب نصب گردد.

7- تست ماشین آلات ساختمانی:

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی- فصل سوم- ماده 26

ماده26- قسمت های مختلف دستگاه ها و وسایل بالابر باید طبق برنامه ذیل مورد بازدید های دوره ای یا معاینه فنی وآزمایش قرارگیرند.

الف- بازدید روزانه کلیه لوازم بستن وبلند کردن بار از قبیل: قلاب ها، اتصالات، کابل ها، زنجیرهاو غیره از نظرفرسودگی ، شکستگی وهرنوع عیوب ظاهری دیگر توسط اپراتور و مسیول دستگاه

ب- بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه هفته ای یکبار توسط شخص متخصص یا مسول فنی دستگاه وارایه گزارش به سرپرست مربوطه

ج- معاینه فنی وـآزمایش کلیه قسمت های دستگاه توسط اشخاص متخصص وصدور گواهی نامه اجازه کار هر سه ماه یکبار وهمچنین قبل از استفاده برای اولین بار ویا پس از هر گونه جابجایی ونصب در مح جدید

 

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

borse false louis vuitton napoli replica gucci wallet louis vuitton outlet nederland louis vuitton messenger bag replica goyard pas cher cheap hermes bags from china chanel shoes replica cartier bracelet replica fake louis vuitton belt gucci backpack replica louis vuitton backpack replica louis vuitton duffle bag replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton chanel replica fake Louis Vuitton shoes louis vuitton imitate kaufen gucci replica louis vuitton messenger bag replica van cleef replicaa goyard replica chanel tasche fake chanel replica Portafoglio louis vuitton imitazioni louis vuitton keepall replica replica louis vuitton wallet gucci backpack replica chanel bag replica louis vuitton turkei online dior replica replica cartier love bracelet replica Louis Vuitton supreme Backpack gucci backpack replica cartier love bracelet replica louis vuitton fake replica chanel wallet taschen aus der türkei online kaufen borse louis vuitton replica chanel shoes replica Louis Vuitton China online Shop replica borse louis vuitton Bvlgari B.ZERO1 replica replica louis vuitton louis vuitton backpack replica replica louis vuitton hobo louis vuitton imitate kaufen Borse Louis Vuitton false dove trovarl imitaciones louis vuitton espana replique sac ysl

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

borse false louis vuitton napoli replica gucci wallet louis vuitton outlet nederland louis vuitton messenger bag replica goyard pas cher cheap hermes bags from china chanel shoes replica cartier bracelet replica fake louis vuitton belt gucci backpack replica louis vuitton backpack replica louis vuitton duffle bag replica replica cartier love bracelet replica louis vuitton chanel replica fake Louis Vuitton shoes louis vuitton imitate kaufen gucci replica louis vuitton messenger bag replica van cleef replicaa goyard replica chanel tasche fake chanel replica Portafoglio louis vuitton imitazioni louis vuitton keepall replica replica louis vuitton wallet gucci backpack replica chanel bag replica louis vuitton turkei online dior replica replica cartier love bracelet replica Louis Vuitton supreme Backpack gucci backpack replica cartier love bracelet replica louis vuitton fake replica chanel wallet taschen aus der türkei online kaufen borse louis vuitton replica chanel shoes replica Louis Vuitton China online Shop replica borse louis vuitton Bvlgari B.ZERO1 replica replica louis vuitton louis vuitton backpack replica replica louis vuitton hobo louis vuitton imitate kaufen Borse Louis Vuitton false dove trovarl imitaciones louis vuitton espana replique sac ysl