شرکت رعدویژن

شرکت رعد ویژن ویرا  با مجوز رسمی از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی آماده ی ارئه ی خدمات بازرسی حفاظت فنی-ایمنی وهمکاری با کلیه ی واحدهای صنعتی،اداری ،تجاری و...  جهت صدور تاییدیه  های ایمنی می باشد.